NL FR EN

Privacy beleid

1. Op wie is dit Privacy Beleid van toepassing?

Dit Privacy Beleid, dat van toepassing is op alle produkten en diensten die door Brightfish nv aan haar business klanten en prospecten aangeboden worden, informeert u over welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe deze worden gebruikt.
Een verwerking van persoonsgegevens van business klanten is echter enkel aan de orde indien de business klant een natuurlijke persoon is, of – indien de business klant een rechtspersoon is – dan geldt het Privacy Beleid enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die wij in het kader van hun relatie met de business klant verwerken (zoals contactpersonen en gemandateerden).

2. Wie is verantwoordelijk voor het “verwerken” van persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u meedeelt op effectiveviews.be worden verzameld en verwerkt door of in opdracht van Brightfish nv, met maatschappelijke zetel te Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel in Belgium (EU), ondernemingsnummer BE 0450.523.725.
Brightfish nv is de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke (data controller) voor de persoonsgegevens die worden verzameld via de website, de eventuele mobiele applicaties en andere kanalen (bvb email).

3. Welke informatie verzamelen we over u?

Persoonsgegevens zijn gegevens die toelaten direct of indirect een natuurlijk persoon te identificeren. Hoewel de verwerking in het kader van een B2B-relatie plaatsvindt, betekent dit uiteraard niet dat u als contactpersoon of bezoeker van de website uw rechten als natuurlijk persoon zou verliezen.
Brightfish nv verzamelt en verwerkt in het kader van haar dienstverlening, volgende categoriëen van persoonsgegevens:

4. Waarom verwerken we deze gegevens? Op basis van welke rechtsgrond?

Brightfish nv verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens:

5. Hoe lang houden we deze informatie bij?

Brightfish nv bewaart uw persoonsgegevens enkel voor zolang dit nodig is voor de beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden in principe verwijderd 2 jaar na uw laatste actieve interactie met ons. Op die manier voorkomen wij ook dat irrelevante informatie wordt bewaard.
Aangezien de contractuele aansprakelijkheidsvordering pas verjaart na 10 jaar, zullen wij voor deze duur bepaalde persoonsgegevens – enkel voor dit doeleinde – archiveren. Indien andere wettelijke verplichtingen verdere bewaring opleggen (zoals inzake bewaring van facturen), zullen wij uiteraard deze wetgeving respecteren.

6. Met wie delen we deze informatie?

Voor de realisatie van de doeleinden beschreven onder artikel 3, kan Brightfish nv zogenaamde verwerkers inschakelen. Deze handelen uitsluitend in onze opdracht en zullen uw persoonsgegevens dus enkel kunnen verwerken op onze instructies.
We gebruiken bijvoorbeeld leveranciers om marketing-, communicatie-, logistieke en IT-diensten te leveren, om onze service te personaliseren en te optimaliseren, creditcard-transacties en incasso’s te verwerken en fraude bij creditcard-transacties of andere betalingsmethoden te beperken, wedstrijden te organiseren, de aangekochte producten te leveren, onze events mee te organiseren, klantenservice te leveren, schulden in te vorderen, etc.. Het is mogelijk dat deze Leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie. We geven deze bedrijven alléén toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun Diensten. Wij zorgen er ook voor dat deze verwerkers een adequaat beveiligingsniveau verzekeren inzake gegevensbescherming.
Naast het inschakelen van dergelijke “verwerkers” voor de beschreven diensten, delen wij persoonsgegevens die u ons uitdrukkelijk hebt meegedeeld, zoals uw naam, e-mailadres en andere niet-geautomatiseerde gegevens, enkel met andere partijen indien we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling, een verzoek van een overheidsinstantie of een rechterlijke uitspraak.

7. Worden persoonsgegevens doorgegeven naar landen die geen gelijkaardige bescherming van persoonsgegevens garanderen?

Brightfish nv verzamelt uw gegevens in haar databases en streeft ernaar die gegevens op marktconforme wijze te beschermen tegen enige wijziging, verlies of onrechtmatig gebruik.
Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

8. Welke rechten kan u uitoefenen aangaande uw persoonsgegevens?

Recht op inzage, verbetering en wissen – Eenmaal uw gegevens werden verzameld en verwerkt heeft u het recht om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens, de verbetering te eisen indien deze onjuist zouden zijn en, mits motivering, te vragen de persoonsgegevens te wissen. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

9. Hoe kan u deze rechten concreet uitoefenen?

U kan uw rechten uitoefenen door een email te sturen naar het volgend adres: privacy@brightfish.be met uw naam, email en de gegevens die u wil zien/veranderen/verwijderen.

10. Wijzigingen

Dit Privacy Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten. Wij raden u dan ook aan op geregelde tijdstippen de laatste versie van dit Privacy Beleid te raadplegen op onze website.

11. Wie kan ik contacteren bij onduidelijkheden of eventuele klachten?

U kan voor algemene vragen of opmerkingen met ons contact opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@brightfish.be of door te schrijven naar Brightfish nv, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel, met vermelding ‘tav GDPR verantwoordelijke’
Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Brightfish nv, kan u zich tevens wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.

12. Document versie

2018-06-06: versie 1.0
Wijzigingen aan dit document zullen steeds gepaard gaan met een aanpassing van de versie en datum hierboven.